RECURS MES ABRIL 19 X

Document del Comandament en Cap de la “Caja de Reclutas” de Girona, donant instruccions als ajuntaments perquè fessin un informe dels nois del poble que entressin en “quintes”, per saber la seva ideologia. A veure si eren adeptes al Movimiento Nacional o eren desafectes al Régimen