2020_10_31_Empreses_003125

ACN – BORDILS (Diari PuntAvui)

Els Bom­bers de la Gene­ra­li­tat van tre­ba­llar ahir al mig­dia en l’extinció d’un incendi a la planta supe­rior del magat­zem indus­trial que Girona Fruits té al muni­cipi de Bor­dils. El foc va pro­vo­car l’esfon­dra­ment de la coberta de la nau, però cap per­sona va resul­tar ferida, segons van expli­car fonts dels bom­bers. L’incendi es va decla­rar extin­git cap a les dues de la tarda i ini­ci­al­ment s’hi van des­plaçar 13 vehi­cles dels bom­bers. Més tard hi van acu­dir nou dota­ci­ons més, que van poder domi­nar el foc i pro­te­gir les cam­bres fri­gorífiques i els dipòsits amb pro­duc­tes químics pro­pers a la zona cre­mada. També es va evi­tar que el foc es pro­pagués a les naus veïnes.

Durant l’extinció del foc, la car­re­tera C-66 va estar tallada en tots dos sen­tits. Jus­ta­ment, ahir a la mati­nada a Sant Feliu de Bui­xa­lleu, els bom­bers també van haver de tre­ba­llar amb sis vehi­cles per apa­gar un incendi que ha des­truït una pila de 4 metres d’altura de cai­xes de plàstic i ampo­lles de vidre al pati d’una empresa. Tam­poc hi va haver ferits.