2020_12_21_Ban_003108

Bolets de soca

Un Bolet de Soca, és el nom comú que s’ha estes de forma no científica,  es dóna a aquells bolets pertanyents a la classe artificial dels “Afil·loforals” que creixen sobre la fusta viva o morta d’un arbre o arbust.

Moltes vegades, apareixen en els arbres vius quan aquests ja estan debilitats per alguna causa com pot ser una secada, una inundació, un incendi, arbres atacats per insectes.

2020_10_31_Empreses_003125

ACN – BORDILS (Diari PuntAvui)

Els Bom­bers de la Gene­ra­li­tat van tre­ba­llar ahir al mig­dia en l’extinció d’un incendi a la planta supe­rior del magat­zem indus­trial que Girona Fruits té al muni­cipi de Bor­dils. El foc va pro­vo­car l’esfon­dra­ment de la coberta de la nau, però cap per­sona va resul­tar ferida, segons van expli­car fonts dels bom­bers. L’incendi es va decla­rar extin­git cap a les dues de la tarda i ini­ci­al­ment s’hi van des­plaçar 13 vehi­cles dels bom­bers. Més tard hi van acu­dir nou dota­ci­ons més, que van poder domi­nar el foc i pro­te­gir les cam­bres fri­gorífiques i els dipòsits amb pro­duc­tes químics pro­pers a la zona cre­mada. També es va evi­tar que el foc es pro­pagués a les naus veïnes.

Durant l’extinció del foc, la car­re­tera C-66 va estar tallada en tots dos sen­tits. Jus­ta­ment, ahir a la mati­nada a Sant Feliu de Bui­xa­lleu, els bom­bers també van haver de tre­ba­llar amb sis vehi­cles per apa­gar un incendi que ha des­truït una pila de 4 metres d’altura de cai­xes de plàstic i ampo­lles de vidre al pati d’una empresa. Tam­poc hi va haver ferits.

2020_05_05_Paratges_002817

Restes de petites zones d’aiguamolls, que es van formar després de les pluges de gener i que correspondrien a lo que, fins als anys 60, fou el “Riu Vell“, una sèrie d’aiguamolls que es van formar de les  restes  del meandre del Ter que va quedar mort després de la riuada del 40. Zona(est del municipi) de Can Muries també coneguda com a Ca la Nuri. Foto del maig 2020.