SABIES QUE…

El 27 de juny de 1146

Es va publicar el testament de Berenguer davant del jutge Guillem i en presència del prior Arnall, el sacerdot Ramon i altres clergues i laics, Els testimonis, Bernat i Joan juren sobre l’altar de St. Bartomeu a l’església de St.  Esteve de Bordils les darreres voluntats de Berenguer; el qual nomenà marmessors* al seu fill Bernat, Vidal pvre., Bernat Adalbert, Joan i Bernat; i féu diversos llegats, en natura i en diners, a St. Esteve, a Sta. Maria de Cervià, als hospitalers, als templers, a la seva filla Berenguera, a Dolça, a St. Pere dels Galligans, a Guillem Gausfred, a la seva fillola Beatriu, a les filles de Bernat Adalbert i als seus fills Bernat i Berenguer

-Pergamí original (20×26 cm.), ACA, monacals, Sta. maria de Cervià, núm. 507

*Marmessor:  persona encarregada de fer cumplir i d’executar la darrera voluntat d’un testador.